Vem kan behandlas med Tysabri

TYSABRI är ett läkemedel för dig som är vuxen och har en mycket aktiv skovvis förlöpande MS eller för dig som trots behandling med andra bromsmediciner har en aktiv sjukdom. En aktiv sjukdom innebär att du haft ett eller flera skov det senaste året trots att du redan står på behandling med bromsmedicin, samt att magnetkameraundersökning visar förändringar i hjärnan.

Utöver detta finns det andra medicinska faktorer som din läkare måste ta ställning till innan behandling med TYSABRI kan påbörjas.

Graviditet och amning

TYSABRI ska inte användas under graviditet eller amning. Diskutera med din läkare om du planerar att bli gravid.

Hur ges TYSABRI

TYSABRI ges som intravenös infusion, det vill säga som dropp i ett blodkärl i armen. Medicinering genom dropp är en vanlig metod för att ge läkemedel. Droppet ges på mottagning eller på dagvårdsavdelning på sjukhus var fjärde vecka under övervakning av vårdpersonal. Under behandlingens gång görs kontinuerliga läkaruppföljningar var sjätte månad med upprepning av blodprov och tester.

Före behandlingsstart tas vissa blodprov och en magnetkameraundersökning ska nyligen vara genomförd (vanligen inom ca tre månader). Vid efterföljande besök för infusioner av TYSABRI fastställs det om du har haft några infektioner, skov eller andra symtom utifrån en checklista. På de flesta sjukhusen träffar du vid varje infusion din MS-sjuksköterska och du har då chans att ställa frågor kring TYSABRI och din behandling.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även TYSABRI orsaka biverkningar.

Dokumentationen av dessa risker och biverkningar har avgörande betydelse för om ett läkemedel kan godkännas eller inte. Även efter ett godkännande fortsätter läkemedelsbolaget och myndigheterna övervakningen av säkerhetsfrågorna vid användningen. Därmed uppdateras all säkerhetsdata om TYSABRI kontinuerligt.
 

Vanliga biverkningar som förekommer hos upp till 1 av 10 patienter

Vanliga biverkningar är urinvägsinfektion, halsont och rinnande eller täppt näsa, darrningar, kliande utslag (nässelutslag), huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, ledvärk, feber och trötthet.


Mindre vanliga biverkningar som förekommer hos upp till 1 av 100 patienter

En mindre vanlig biverkning är svår allergi (överkänslighet).

Behandling med TYSABRI har också i mindre vanliga fall lett till progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML är en infektion i hjärnan som kan medföra allvarliga konsekvenser med skador i centrala nervsystemet hos den som drabbas.

Infektionen orsakas av ett virus som kallas JC-virus. Ungefär hälften av befolkningen bär på detta virus utan att det orsakar några problem eller sjukdom. Om man behandlas med TYSABRI och är bärare av JC-virus har man en riskfaktor för att utveckla PML. Att man bär på viruset innebär dock inte i sig att man får PML utan detta är en av tre kända riskfaktorer. Risken varierar också beroende på behandlingstid och om man tidigare har fått behandling med något immunsuppressivt läkemedel.

Symtomen vid PML liknar MS-symtom. Därför är det viktigt att du som får TYSABRI är uppmärksam och genast kontaktar din läkare om du upplever att din MS försämras eller om du får nya symtom. Detta för att man på ett tidigt stadium ska kunna utesluta att det rör sig om PML. Tecken på PML kan vara förändringar i mental förmåga och koncentration, beteendeförändringar, svaghet i kroppens ena sida, synstörningar eller nya neurologiska symtom som du inte känner igen.

Sällsynta biverkningar som förekommer hos upp till 1 av 1 000 patienter

Behandling som påverkar immunförsvaret kan medföra att en infektion, som man bär på utan att den ger några symtom, aktiveras. Det händer i sällsynta fall, och sådana infektioner kallas "opportunistiska infektioner".

En annan sällsynt biverkan är svår anemi, det vill säga sänkta nivåer av röda blodkroppar, som kan leda till blekhet och kan orsaka känsla av andfåddhet eller brist på energi.

Informera dina nära anhöriga om din behandling så att de kan vara till hjälp genom att uppmärksamma eventuella förändringar eller försämringar av ditt tillstånd.

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns här.

Du bör diskutera med din läkare om TYSABRI är den mest lämpliga behandlingen för dig innan du börjar ta TYSABRI och när du har tagit TYSABRI i mer än två år.

Du hittar ytterligare information i bipacksedeln för TYSABRI på www.fass.se

Du hittar ytterligare information i bipacksedeln för TYSABRI på www.fass.se

Biogen-13166