Frågor och svar

Vad händer om jag är överkänslig mot TYSABRI?

Om det visar sig att du är överkänslig mot TYSABRI får du den hjälp du behöver på sjukhuset. I så fall kommer du troligen inte att kunna fortsätta behandlingen med TYSABRI. Överkänslighetsreaktionen inträffar i regel under infusionen eller under den tid du observeras på sjukhuset efter infusionen.

Vad händer om jag blir gravid?

Du ska inte använda TYSABRI om du är gravid, såvida du inte först har diskuterat med din läkare. Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.

Kan jag amma samtidigt som jag behandlas med TYSABRI?

Du ska inte amma om du behandlas med TYSABRI. Du bör diskutera med din läkare om du ska välja att amma eller att använda TYSABRI.

Kan jag köra bil?

TYSABRI förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Diskutera med din läkare om du är osäker.

Kan jag ta andra läkemedel?

Tala med din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra mediciner. Detta gäller även naturläkemedel och läkemedel som är receptfria.

Kan jag göra ett tillfälligt uppehåll i min behandling?

Efter varje infusion försvinner TYSABRI långsamt ur kroppen. TYSABRI ges därför var fjärde vecka för att säkerställa en tillräcklig mängd av läkemedlet i blodet. Ett eventuellt tillfälligt uppehåll i behandlingen är något du måste diskutera med din läkare, till exempel i samband med graviditet.

Hur ofta besöker man sjukhuset för att få sin infusion?

Var fjärde vecka, och behandlingen tar ungefär en timme.

Vilka komplikationer kan inträffa i samband med infusionen?

En del patienter känner av huvudvärk och illamående under eller efter infusionen. Man kan också råka ut för en allergisk reaktion, detta är dock mindre vanligt.

På vilket sätt görs uppföljning?

Under behandlingen görs kontinuerliga läkaruppföljningar var sjätte månad med upprepade blodprov och tester. Du träffar också din MS-sjuksköterska vid varje behandlingstillfälle.

Vilken effekt har TYSABRI?

I kliniska prövningar har TYSABRI ungefär halverat utvecklingstakten för de funktionsnedsättande effekterna av MS och även minskat antalet MS-skov med ungefär två tredjedelar.

Vad är PML?

PML är en förkortning av progressiv multifokal leukoencefalopati. Det är en allvarlig men ovanlig virusinfektion i hjärnan som man har sett vid behandling med TYSABRI. Symtomen kan likna vanliga MS-skov och det är viktigt att du kontaktar din läkare om din MS försämras eller du märker nya symtom.

Kan jag få antikroppar mot TYSABRI?

Kroppens naturliga försvar kan utveckla antikroppar mot TYSABRI. Det medför att medicinen inte fungerar som den ska. Detta kan man enkelt kontrollera genom att ta ett blodprov för att kontrollera om man har antikroppar.

Kan TYSABRI reparera skador som redan har uppstått?

Nej, men TYSABRI bromsar sjukdomsutvecklingen, det vill säga minskar risken för nya skov och funktionsnedsättning och kan på så sätt stabilisera sjukdomen.

Biogen-13166


Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Det gör det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.